Games
[Event "Manila ol (Men) 30th"] [Site "Manila"] [Date "1992.06.21"] [Round "12.1"] [White "Kasparov, Garry"] [Black "Nikolic, Predrag"] [Result "1-0"] [ECO "D10"] [WhiteElo "2780"] [BlackElo "2635"] [Annotator "Oliver Reeh"] [SetUp "1"] [FEN "3r1k2/pp3pbn/4r2p/2p1P3/2P3RP/2B2N2/PPK5/5R2 b - - 0 29"] [PlyCount "16"] [EventDate "1992.06.08"] [EventType "team-swiss"] [EventRounds "14"] [EventCountry "PHI"] [SourceTitle "Kasparov-DVD"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "2016.07.28"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2016.07.28"] [SourceQuality "1"] [WhiteTeam "Russia"] [BlackTeam "Bosnia&Herzegovina"] [WhiteTeamCountry "RUS"] [BlackTeamCountry "BIH"] {[%evp 0,40,18,19,18,-1,35,20,62,25,39,39,39,31,31,31,37,36,19,13,12,6,60,53, 55,-17,0,0,30,26,35,-3,61,17,17,80,80,74,87,0,0,42,62] [#]} {START} 29... Bh8 { [%csl Rd2,Rd4,Gf3,Rg5][%cal Rg4g8,Rf1f8] How can White activate the Rf1 without moving the Nf3? Wie kann Wei?den Rf1 aktivieren, ohne den Nf3 zu zizehen?} {[%tqu "En","","","","b2b4", "准备移动f3的马,发挥f1车的作用",10] QQ} 30. b4 $3 {[%cal Gc5b4, Rf3d4] 引离黑方c5兵,准备让f3的马离开,发挥f1车的作用 The second front! Die zweite Front!} b6 {不主动交换兵,这是正确的选择 笉涓诲姩浜ゆ崲鍏碉紝杩欐槸姝g‘鐨勯€夋嫨锛岀櫧鏂瑰張浼氭€庢牱鍋氬憿锛?} (30... cxb4 {接受交换,白方会在几步棋之后得车} {[%tqu "En","","","", "c3b4","",10]} 31. Bxb4+ {[%cal Gf8e8] 正常的交换} Ke8 {[%tqu "En","","", "","g4g8","",10]} 32. Rg8+ Kd7 (32... Nf8 $4 33. Rxf8+ $18 Kd7 34. Rd1+ Kc8 35. Rfxd8+ $18) 33. Rd1+ $18 {[%cal Rd1d8]}) 31. bxc5 bxc5 {[%tqu "En","","","", "f1b1","",10] QQ} 32. Rb1 $1 {[%cal Rb1b7] 调整进攻方向} Ra6 {[%cal Gb1b7,Gb1b2,Ra6a2]} 33. Rb2 ({也可以弃兵,把车压进对方的阵地 Or the immediate Oder sofort} 33. Rb7 $5 Rxa2+ 34. Bb2 $1 $18 {[%csl Rd2]} (34. Kb3)) 33... Bg7 {[%tqu "En","","","","b2b7","",10] QQ} 34. Rb7 $1 Rxa2+ 35. Kb3 Ra6 (35... Rf2 {[%tqu "En","","","","e5e6","",10]} 36. e6 $1 {[%cal Rc3g7, Rb7f7,Rg4g7,Re6e7] 弃马!漂亮的进攻手段} Rxf3 {[%tqu "En","","","", "e6e7","",10]} 37. e7+ $3 {更为精彩的一步!!} (37. Rxg7 $4 { Stockfish 010422:} Rxc3+ 38. Kxc3 Kxg7 39. Rxf7+ Kg8 40. Rxa7 Nf6 41. Rc7 Rd6 42. Kb3 Rb6+ 43. Ka3 Rxe6 44. Rxc5 Re4 45. h5 Rh4 46. Rc7 Rxh5 47. c5 Re5 48. Kb3 Nd5 49. Rb7 Ne7 50. Kc4 Re6 51. Rb2 h5 52. Rh2 Re5 53. Kd4 Nc6+ 54. Kc4 Kf7 55. Rh1 Kf6 56. Kb5 Ne7 57. Kb6 Kg5 58. Rg1+ Kf5 59. Rf1+ Kg4 60. Rg1+ Kf3 61. Rf1+ Kg2 62. Rf7 h4 63. Rh7 Kg3 $19 {[%eval -510,37] [%wdl 0,0,1000][%cal Gh4h3]}) 37... Ke8 38. exd8=Q+ Kxd8 39. Rxg7 $18 {[%cal Rg7g8,Rg8f8]}) { [%tqu "En","","","","e5e6","",10] QQ} 36. e6 $1 {[%cal Rc3g7,Rg4g7,Rb7f7,Re6e7] 一步棋体现了四个目标,妙!!!} Rxe6 (36... Bxc3 37. Rxf7+ $1 ( 37. e7+ $1 {也能杀棋} Ke8 38. Rg8+ (38. exd8=Q+ Kxd8 39. Rg8+ Nf8 40. Rxf8# ) 38... Nf8 39. exf8=Q#) 37... Ke8 38. Rg8+ Nf8 39. Rgxf8#) 37. Rxg7 $18 { [%cal Rg7h7]} (37. Rxg7 {Stockfish 010422:} Re7 ({Stockfish 010422:} 37... Nf6 38. Rbxf7+ Ke8 39. Ne5 Rdd6 40. Rc7 h5 41. Ba5 Rd8 42. Ng6 Rb8+ 43. Ka4 Nd7 44. Rg8+ Kf7 45. Rxb8 $18 Kxg6 46. Rxd7 Rf6 47. Rg8+ Kf5 48. Kb5 Kf4 49. Kxc5 Ke4 50. Rg5 Ra6 51. Kb5 Rh6 52. Re7+ Kf4 53. Rxa7 Rh8 54. c5 Rc8 55. Rf7+ Ke4 56. Rxh5 $18 {[%eval 2165,34] [%wdl 1000,0,0]}) ({Stockfish 010422:} 37... Rb6+ 38. Rxb6 axb6 39. Rxh7 Rd6 40. Ne5 $18 f5 41. h5 Ke8 42. Ng6 Rd1 43. Rxh6 Rb1+ 44. Kc2 Rf1 45. Rh8+ Kd7 46. Rh7+ Kd8 47. Bf6+ Kc8 48. Be5 f4 49. Nxf4 b5 50. cxb5 Re1 51. Bc3 Rf1 52. b6 Rg1 53. b7+ Kb8 54. Be5+ Ka7 55. b8=Q+ Ka6 {[%eval 2365, 34] [%wdl 1000,0,0]}) 38. Rxe7 Kxe7 39. Rxh7 $18 Rb8+ 40. Ka4 Ke6 41. Rxh6+ Kf5 42. Ne5 Re8 43. Nxf7 Re7 44. Nd6+ Kg4 45. Kb5 Rc7 46. Ne4 Kf3 47. Nf6 Ke2 48. Nd5 Rb7+ 49. Kxc5 Kd3 50. h5 Rb1 51. Re6 Rh1 52. h6 Kc2 53. Kd6 Kb3 54. c5 Kc4 55. c6 a6 56. Re4+ $18 Kb3 {[%eval 1287,34] [%wdl 1000,0,0]}) 1-0 [Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "让出格子或者线路"] [Black "?"] [Result "*"] [Annotator "FM Valeri Lilov"] [SetUp "1"] [FEN "8/7p/6pk/1P4r1/2P3BK/R6P/5Qr1/8 b - - 0 1"] [PlyCount "3"] {[%csl Yg3,Yg4,Yg5,Yh3,Gh4,Yh5][%evp 0,3,-29997,-29998,-29999,-30000]} { [%tqu "En","","","","g5h5","让出g5格,冲兵到g5杀棋",10,"g2f2","",0]} 1... Rh5+ {让出g5格,冲兵到g5杀棋} (1... Rxf2 $4 {[%tqu "En","","","", "h4g3","",10] Stockfish 010422:} 2. Kg3 (2. b6 $4 Rb2) 2... Rc2 3. Rb3 Rxc4 4. b6 Rgc5 5. Rb1 Rc1 6. Rb2 R5c2 7. Rb5 Rc3+ 8. Kf4 Rc5 9. Rb2 Rf1+ 10. Ke3 Rf8 11. Kd4 Rc1 12. b7 Rd8+ 13. Ke3 Rb8 14. Kf4 Rc7 15. Bf3 Rc5 16. h4 Kg7 17. Rb6 Rc3 18. Bd5 Kh6 19. Ke5 Kh5 $11 {[%eval -21,28] [%wdl 26,912,62]}) 2. Bxh5 g5# * [Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [Annotator "3700"] [SetUp "1"] [FEN "r7/pbp2kp1/1pnpR2p/5pq1/2PP1N2/P1PB1PP1/4Q2P/6K1 w - - 0 1"] [PlyCount "7"] {[%csl Rf7][%cal Ge2e6]} {[%tqu "En","","","","e6d6","让出e6格",10,"e6e8", "",0]} 1. Rxd6 {[%cal Ge2e6] 让出e6格} (1. Re8 Rxe8 {[%csl Ge6]}) 1... cxd6 (1... Re8 {[%csl Re6][%cal Ge8e6]} {[%tqu "En","","","","d6d7","",10]} 2. Rd7+ Kf8 (2... Re7 {Stockfish 010422:} 3. d5 ({Stockfish 010422:} 3. Qe6+ Ke8 4. Rxe7+ Nxe7 5. Qe5 Kd7 6. Kf2 a6 7. Kg2 a5 8. Kf2 Ba6 9. Qe6+ Kd8 10. Qf7 Bc8 11. Qf8+ Kd7 12. c5 Qf6 13. Qxf6 gxf6 14. cxb6 cxb6 15. Nh5 Kc6 16. c4 f4 17. Be4+ Kd6 18. Nxf4 Ba6 19. Bd3 Kc6 20. Ke3 b5 21. cxb5+ Bxb5 22. d5+ Kb6 23. d6 Nc6 24. Ke4 Ne5 25. Nd5+ Kc6 26. Bxb5+ Kxb5 27. Nxf6 Nf7 28. d7 Ka4 29. Kd3 Kb3 30. f4 Kxa3 31. Kc4 Ka2 32. Kb5 {[%eval 714,42]}) ({Stockfish 010422:} 3. c5 Ke8 4. Rxe7+ Qxe7 5. Ne6 Bc8 6. Nxc7+ Kd8 7. Qxe7+ Nxe7 8. cxb6 axb6 9. Na8 b5 10. Bxb5 Bb7 11. Nb6 Kc7 12. Na4 Bxf3 13. Kf2 Bb7 14. c4 g5 15. Nc5 Bc8 16. Nd3 Kb6 17. a4 Bb7 18. Nc5 Bh1 19. Nb3 Ka7 20. a5 f4 21. gxf4 gxf4 22. Nc5 Nf5 23. Ne6 Bb7 24. d5 Nd6 25. Nd4 Nxb5 26. Nxb5+ Ka6 27. Nd6 Ba8 28. Kf3 Kxa5 29. Kxf4 Kb4 30. Ke5 {[%eval 692,42]}) ({Stockfish 010422:} 3. Rxc7 Bc8 4. Rxe7+ Qxe7 5. Qxe7+ Kxe7 6. Kf2 Na5 7. Ng6+ Kd6 8. Ke3 Ke6 9. Ne5 Kf6 10. h4 g5 11. f4 gxh4 12. gxh4 Nb7 13. Be2 Be6 14. Nc6 a5 15. Ne5 Ke7 16. Bf3 Nd6 17. c5 bxc5 18. dxc5 Nb5 19. Nc6+ Kf6 20. Nxa5 Nxc3 21. Kd3 Nb5 22. a4 Nc7 23. Nc4 Bd7 24. a5 Ne6 25. c6 Nxf4+ 26. Ke3 {[%eval 666,42]}) 3... Ke8 4. Rxe7+ Qxe7 5. dxc6 Bxc6 6. Bxf5 Qxe2 7. Nxe2 Bxf3 8. Nd4 Bd1 9. c5 Ke7 10. Nc6+ Kf6 11. Bd3 a5 12. Kf2 Ba4 13. cxb6 cxb6 14. Nd4 Ke5 15. Nf3+ Kd6 16. c4 b5 17. cxb5 Kc5 18. Ke3 Bxb5 19. Nd2 Bd7 20. Nb3+ Kd5 21. Nxa5 g5 22. Nc4 Kc5 23. Nd2 h5 24. Ne4+ Kb6 25. Nxg5 Bb5 26. Ne6 Bxd3 {[%eval 769,42]}) (2... Kg8 3. Qxe8+) 3. Ne6+ $18 { [%cal Re6f8,Re6g5,Ge8e6,Re2e6]}) {[%tqu "En","","","","e2e6","",10]} 2. Qe6+ Kf8 3. Ng6+ {[%cal Gg5g6]} Qxg6 4. Qxg6 $18 * [Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [Annotator "3700"] [SetUp "1"] [FEN "2r3k1/5pp1/p1q1b3/4p1b1/N4nP1/1P2NPK1/1P3B2/3QR3 b - - 0 1"] [PlyCount "3"] {[%csl Rf4,Yg2,Gg3,Rg5,Yh3][%evp 0,3,-306,-1131,-29993,-29994]} {[%tqu "En","", "","","e6b3","打开第6横排,准备后h6再后h3或者后h4",10]} 1... Bxb3 {[%csl Yc6,Gf4,Gg5,Gh6][%cal Rc6h6,Rh6h4,Rh6h3] 打开第6横排,准备后h6再后h3或者后h4} 2. Qxb3 Qh6 {[%cal Gh6h4]} * [Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [Annotator "3700"] [SetUp "1"] [FEN "2r2r1k/4ppRp/p4n1P/6R1/2q1pP2/8/PpN5/1K4Q1 w - - 0 1"] [PlyCount "5"] {[%csl Gg5][%cal Yg1g7,Gg7h7,Gc4c2][%evp 0,5,288,337,29997,29998,29999,-30000] } 1. Rc5 $1 {[%cal Gg1g7]} (1. Rxh7+ Nxh7 {[%cal Gf8g8,Gc8g8] 白方进攻子力不足}) (1. Rg8+ Rxg8 2. Rxg8+ Rxg8 { 进攻子力依然不足}) 1... Rxc5 (1... Qxc5 {[%tqu "En","","","","g7h7","", 10]} 2. Rxh7+ Nxh7 (2... Kxh7) 3. Qg7#) {[%tqu "En","","","","g7h7","",10]} 2. Rxh7+ {[%cal Gg1g7] 让出g7格,准备杀棋} Nxh7 3. Qg7# * [Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [Annotator "3700"] [SetUp "1"] [FEN "4rqk1/p5b1/3p3p/3Pn1p1/1pP1NrP1/4NP2/P3Q1P1/1K1RR3 b - - 0 1"] [PlyCount "15"] {[%cal Gh8a1][%evp 0,15,68,272,-38,-75,-98,-98,-121,-209,-177,-209,-153,-99, -81,-81,-81,-109]} {[%tqu "En","","","","e5f3","打开a1-h8大斜线",10]} 1... Nxf3 {打开a1-h8大斜线} 2. gxf3 Rexe4 3. fxe4 {[%cal Yg7a1]} {[%tqu "En", "","","","f8f6","",10]} Qf6 {[%csl Ra1,Rb2][%cal Yg7b2,Ge2b2]} 4. Rd3 Rf2 { [%csl Rf2,Rf6,Rg7][%cal Yf2f6,Yf6f2,Ge2d1]} 5. Qxf2 (5. Qd1 { 离开第二横排,黑方马上杀棋} Qb2# (5... Qa1#)) 5... Qa1+ 6. Kc2 { [%tqu "En","","","","a1b2","",10]} Qb2+ 7. Kd1 Qxf2 8. c5 Qf3+ {[%cal Yg7c3, Yf3d1,Yc3e1,Ge1e2,Gd1d2,Gd1c1,Gd1c2]} (8... Qf3+ {Stockfish 010422: 1)} 9. Kc2 ({Stockfish 010422: 2)} 9. Kc1 Qxe4 10. Red1 Qe5 11. Kd2 Qh2+ 12. Ke1 Bc3+ 13. Kf1 Kf8 14. c6 Ke7 15. a3 a5 16. axb4 axb4 17. Nf5+ Kd8 18. Rf3 Qh1+ 19. Ke2 Qg2+ 20. Ke3 Qa2 21. Nxh6 Qc2 22. Rd3 b3 23. Nf7+ Ke7 24. Nxg5 b2 25. Rf7+ Ke8 26. Rb7 Qc1+ 27. Kf3 Qf1+ 28. Ke3 Qe1+ 29. Kf3 Bb4 30. Re3+ Qxe3+ 31. Kxe3 b1=Q 32. Ne4 Qc1+ 33. Ke2 Qe1+ 34. Kf3 Qf1+ 35. Ke3 Bc5+ 36. Nxc5 Qc1+ 37. Kf3 Qxc5 {[%eval -190,39]}) ({Stockfish 010422: 3)} 9. Kd2 Bc3+ 10. Rxc3 bxc3+ 11. Kd3 dxc5 12. Rc1 Qf6 13. Nf5 Qa6+ 14. Kxc3 Qxa2 15. Kd3 Qb3+ 16. Rc3 Qb1+ 17. Kd2 Qxe4 18. Rxc5 Qb4+ 19. Rc3 Kf7 20. Kd3 h5 21. gxh5 Qb1+ 22. Ke2 Qa2+ 23. Kd3 Qxd5+ 24. Nd4 Qe5 25. Rc6 g4 26. Ra6 Qg3+ 27. Kd2 Qf4+ 28. Kd3 Qf1+ 29. Ne2 Qb1+ 30. Kc3 Qb7 31. Ra4 Qc6+ 32. Rc4 Qe6 33. Rf4+ Kg8 34. Kd2 Qd5+ 35. Rd4 Qg5+ 36. Ke1 a5 37. Kf1 Qxh5 38. Ke1 Kf7 39. Rf4+ Kg6 40. Ra4 Qh4+ 41. Kf1 Qg5 {[%eval -541,38]}) ({Stockfish 010422: 4)} 9. Re2 Qxe4 10. Red2 dxc5 11. d6 c4 12. Nxc4 Qxg4+ 13. Ke1 Qxc4 14. d7 Bf6 15. d8=Q+ Bxd8 16. Rxd8+ Kf7 17. R2d6 Qe4+ 18. Kd2 Qf5 19. Rd4 Qf2+ 20. Kd3 Qxa2 21. Rxb4 Qa3+ 22. Kc4 Qa6+ 23. Rb5 g4 24. Rd3 Qa4+ 25. Rb4 Qc6+ 26. Kb3 h5 27. Rf4+ Kg6 28. Rfd4 Kg5 29. Rd5+ Kh4 30. R5d4 a5 31. Kb2 Qb5+ 32. Ka2 a4 33. Rc3 Qe5 34. Rdc4 Qxc3 35. Rxc3 g3 { [%eval -549,38]}) 9... Bc3 10. Red1 Qf2+ 11. Kb3 Qb2+ 12. Kc4 a6 13. cxd6 Qxa2+ 14. Kc5 Qa5+ 15. Kc6 Qb5+ 16. Kc7 Kf7 17. Rxc3 bxc3 18. Nf5 Qc5+ 19. Kd8 c2 20. Rc1 Qa5+ 21. Kc8 Qc3+ 22. Kd8 Qb2 23. Rxc2 Qxc2 24. e5 Qb1 25. e6+ Kf6 26. Kc8 Qc2+ 27. Kd8 {[%eval 0,39]}) * [Event "URS-ch55"] [Site "Moscow"] [Date "1988.07.??"] [Round "12"] [White "Kasparov, Garry"] [Black "Smirin, Ilia"] [Result "1-0"] [ECO "E97"] [WhiteElo "2760"] [BlackElo "2500"] [Annotator "3700"] [PlyCount "81"] [EventDate "1988.07.??"] [EventType "tourn"] [EventRounds "17"] [EventCountry "URS"] [EventCategory "14"] [SourceTitle "Kasparov Training"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "2016.07.01"] [SourceVersion "1"] [SourceVersionDate "2016.07.01"] [SourceQuality "1"] 1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. d4 O-O 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5 Ne7 9. Nd2 a5 10. a3 Nd7 11. Rb1 f5 12. b4 b6 13. f3 f4 14. Na4 axb4 15. axb4 g5 16. c5 Nf6 17. cxd6 cxd6 18. b5 Bd7 19. Nc4 Nc8 20. Ba3 Ne8 21. g4 fxg3 22. hxg3 g4 23. Bc1 gxf3 24. Bxf3 Nf6 25. Bg5 Ra7 26. Rf2 Rb7 27. Rb3 Ra7 28. Rb1 Rb7 29. Rb3 Ra7 30. Rb4 Kh8 31. Qf1 Bxb5 32. Rxb5 Rxa4 33. Bg2 h6 34. Bh4 Qe8 35. Bxf6 Rxf6 36. Rxf6 Qxb5 37. Re6 Kg8 38. Bh3 Rxc4 {[%tqu "En","How can White get at the black king?","","","e6h6","",4,"De","Wie kann Wei?an den schwarzen K鰊ig herankommen?","","","e6h6","",4]} 39. Rxh6 Bxh6 {[%tqu "En", "How do things continue?","","","h3e6","",1,"De","Wie geht es weiter?","","", "h3e6","",1]} 40. Be6+ {[%cal Gg8h8,Gg8h7]} Kh8 (40... Kh7 41. Qf7+ {Stockfish 010422:} Bg7 42. Bf5+ Kh8 (42... Kh6 43. Qg6#) 43. Qh5+ Kg8 44. Be6+ Kf8 45. Qf7# {[%eval 32760,245] [%wdl 1000,0,0]}) {[%tqu "En","And now?","","","f1f6", "",1,"De","Und nun?","","","f1f6","",1]} 41. Qf6+ (41. Qf6+ Kh7 (41... Bg7 42. Qh4+ Bh6 43. Qxh6#) 42. Bf5+ Kg8 {Stockfish 010422:} 43. Be6+ Kh7 44. Qf7+ Bg7 (44... Kh8 45. Qg8#) 45. Bf5+ Kh8 (45... Kh6 46. Qg6#) 46. Qh5+ Bh6 (46... Kg8 47. Be6+ Kf8 48. Qf7#) 47. Qxh6+ Kg8 48. Be6# {[%eval 32756,26] [%wdl 1000,0,0] }) 1-0 [Event "London"] [Site "?"] [Date "1883.??.??"] [Round "?"] [White "Zukertort, J."] [Black "Blackburne, J."] [Result "1-0"] [Annotator "3700"] [SetUp "1"] [FEN "2r3k1/pbr1q2p/1p2pnp1/3p4/3P1P2/1P1BR3/PB1Q2PP/5RK1 w - - 0 23"] [PlyCount "21"] [EventDate "1883.??.??"] {[%tqu "En","","","","f4f5","",10]} 23. f5 $1 {[%csl Ge6,Gg6][%cal Re3e7,Rf5g6, Rg6h7] 精彩的进攻从现在开始!!!} Ne4 {[%csl Re4] 堵塞,黑方不能用e6兵吃f5兵,也不能冲兵到e5。能用g6兵吃f5 牭濉烇紝榛戞柟涓嶈兘鐢╡6鍏靛悆f5鍏碉紝涔熶笉鑳藉啿鍏靛埌e5銆傝兘鐢╣6鍏靛悆f5? 靛锛岄粦鏂逛笉鑳界敤e6鍏靛悆f5鍏碉紝涔熶笉鑳藉啿鍏靛埌e5銆傝兘鐢╣6鍏靛悆f5鍏 塞,黑方不能用e6兵吃f5兵,也不能冲兵到e5。能用g6兵吃f5兵 锛岄粦鏂逛笉鑳界敤e6鍏靛悆f5鍏碉紝涔熶笉鑳藉啿鍏靛埌e5銆傝兘鐢╣6鍏靛悆f5鍏靛 烇紝榛戞柟涓嶈兘鐢╡6鍏靛悆f5鍏碉紝涔熶笉鑳藉啿鍏靛埌e5銆傝兘鐢╣6鍏靛悆f5鍏靛? ,黑方不能用e6兵吃f5兵,也不能冲兵到e5。能用g6兵吃f5兵吗 紝榛戞柟涓嶈兘鐢╡6鍏靛悆f5鍏碉紝涔熶笉鑳藉啿鍏靛埌e5銆傝兘鐢╣6鍏靛悆f5鍏靛悧? 岄粦鏂逛笉鑳界敤e6鍏靛悆f5鍏碉紝涔熶笉鑳藉啿鍏靛埌e5銆傝兘鐢╣6鍏靛悆f5鍏靛悧锛 黑方不能用e6兵吃f5兵,也不能冲兵到e5。能用g6兵吃f5兵吗? 粦鏂逛笉鑳界敤e6鍏靛悆f5鍏碉紝涔熶笉鑳藉啿鍏靛埌e5銆傝兘鐢╣6鍏靛悆f5鍏靛悧锛熸 戞柟涓嶈兘鐢╡6鍏靛悆f5鍏碉紝涔熶笉鑳藉啿鍏靛埌e5銆傝兘鐢╣6鍏靛悆f5鍏靛悧锛熸? 方不能用e6兵吃f5兵,也不能冲兵到e5。能用g6兵吃f5兵吗?想 柟涓嶈兘鐢╡6鍏靛悆f5鍏碉紝涔熶笉鑳藉啿鍏靛埌e5銆傝兘鐢╣6鍏靛悆f5鍏靛悧锛熸兂? 逛笉鑳界敤e6鍏靛悆f5鍏碉紝涔熶笉鑳藉啿鍏靛埌e5銆傝兘鐢╣6鍏靛悆f5鍏靛悧锛熸兂鎯 不能用e6兵吃f5兵,也不能冲兵到e5。能用g6兵吃f5兵吗?想想 笉鑳界敤e6鍏靛悆f5鍏碉紝涔熶笉鑳藉啿鍏靛埌e5銆傝兘鐢╣6鍏靛悆f5鍏靛悧锛熸兂鎯筹 嶈兘鐢╡6鍏靛悆f5鍏碉紝涔熶笉鑳藉啿鍏靛埌e5銆傝兘鐢╣6鍏靛悆f5鍏靛悧锛熸兂鎯筹? 能用e6兵吃f5兵,也不能冲兵到e5。能用g6兵吃f5兵吗?想想? } (23... gxf5 {[%tqu "En","","","","d3f5","",10] Stockfish 010422:} 24. Bxf5 Ba6 {[%tqu "En","","","","f5e6","",10]} 25. Bxe6+ Qxe6 26. Rxe6 Bxf1 27. Kxf1 Kf7 28. Qe2 Ne4 29. Rxe4 dxe4 30. Qxe4 $18 { 白方占据子力优势,取胜只是时间问题了。}) ({另一个想法} 23... e5 24. Rxe5 Qg7 25. fxg6 hxg6 26. Re6 {[%cal Re6f6,Rf1f6,Ge6g6,Rg6g8]} Rf7 {[%cal Gf7f6]} 27. Qg5 {[%cal Re6f6,Rg5f6,Gf7f6] 加强进攻!} Rc6 28. Rxc6 Bxc6 29. Bxg6 Be8 30. Bxf7+ Bxf7 31. Qh4 $18 { 白方获得明显的子力优势}) {[%tqu "En","","","","d3e4","",10]} 24. Bxe4 dxe4 {[%tqu "En","","","","f5g6","",10]} 25. fxg6 $3 {[%cal Ge3g3,Rf1f8, Gd2h6,Gd2f4] 打开王前面的兵阵,常规的想法了} Rc2 { 如何应对黑方的反击?} (25... hxg6 { 正常的交换,白方该如何?} {[%tqu "En","","","","e3g3","",10]} 26. Rg3 {[%csl Gg6][%cal Rg3g8,Rg3g6,Gd2h6,Gd2f4] 简洁而直接的手段!这里黑方有多个防守方法,白方也有不 畝娲佽€岀洿鎺ョ殑鎵嬫锛佽繖閲岄粦鏂规湁澶氫釜闃插畧鏂规硶锛岀櫧鏂逛篃鏈変笉灏 €娲佽€岀洿鎺ョ殑鎵嬫锛佽繖閲岄粦鏂规湁澶氫釜闃插畧鏂规硶锛岀櫧鏂逛篃鏈変笉灏? 洁而直接的手段!这里黑方有多个防守方法,白方也有不少 磥鑰岀洿鎺ョ殑鎵嬫锛佽繖閲岄粦鏂规湁澶氫釜闃插畧鏂规硶锛岀櫧鏂逛篃鏈変笉灏戣? 佽€岀洿鎺ョ殑鎵嬫锛佽繖閲岄粦鏂规湁澶氫釜闃插畧鏂规硶锛岀櫧鏂逛篃鏈変笉灏戣繘 而直接的手段!这里黑方有多个防守方法,白方也有不少进 €岀洿鎺ョ殑鎵嬫锛佽繖閲岄粦鏂规湁澶氫釜闃插畧鏂规硶锛岀櫧鏂逛篃鏈変笉灏戣繘鏀 岀洿鎺ョ殑鎵嬫锛佽繖閲岄粦鏂规湁澶氫釜闃插畧鏂规硶锛岀櫧鏂逛篃鏈変笉灏戣繘鏀? 直接的手段!这里黑方有多个防守方法,白方也有不少进攻 洿鎺ョ殑鎵嬫锛佽繖閲岄粦鏂规湁澶氫釜闃插畧鏂规硶锛岀櫧鏂逛篃鏈変笉灏戣繘鏀绘? 存帴鐨勬墜娈碉紒杩欓噷榛戞柟鏈夊涓槻瀹堟柟娉曪紝鐧芥柟涔熸湁涓嶅皯杩涙敾鎵? 接的手段!这里黑方有多个防守方法,白方也有不少进攻手 帴鐨勬墜娈碉紒杩欓噷榛戞柟鏈夊涓槻瀹堟柟娉曪紝鐧芥柟涔熸湁涓嶅皯杩涙敾鎵嬫? ョ殑鎵嬫锛佽繖閲岄粦鏂规湁澶氫釜闃插畧鏂规硶锛岀櫧鏂逛篃鏈変笉灏戣繘鏀绘墜娈? } Qg7 (26... Qh7 {[%tqu "En","","","","f1f6","",10]} 27. Rf6 {[%cal Rf6g6, Rg3g6] 增加进攻子力} Rg7 (27... Kg7 28. Qg5 $18 (28. d5) (28. Qf4)) { [%tqu "En","","","","g3h3","",10]} 28. Rh3 $18 {[%csl Rg6,Rg7,Rg8,Gh7][%cal Rh3h7] 黑车堵住退路,黑后无路可逃!}) (26... Qe8 27. Qh6 $18 { [%cal Rg3g6,Rh6g6,Ge8g6]} (27. Rf6 {Stockfish 010422:} e3 28. Qxe3 Rg7 29. d5 Bxd5 30. Qh6 Rc2 31. Rxe6 Rc1+ 32. Qxc1 Qxe6 33. Bxg7 Kxg7 34. Qc3+ $18 Kf7 35. Rh3 Qd6 36. Rh7+ Ke6 37. Qe3+ Kf5 38. Qd3+ Kf6 39. Qd4+ Qe5 40. Qxe5+ Kxe5 41. Rxa7 Kd6 42. Ra4 Be6 43. h4 Bf5 44. Rf4 Bb1 45. a3 Kd5 46. Rb4 Kc6 47. Rg4 Kb7 48. b4 Bf5 49. Rg5 Be4 50. b5 Bb1 51. Rd5 Ba2 52. Rd4 Bc4 53. Rxc4 Kb8 54. g4 { [%eval 1030,38] [%wdl 1000,0,0]}) {Stockfish 010422:} 27... Rh7 $5 { 似乎最有威胁了,但是} (27... Rg7 {[%cal Rf1f8,Gg3h3,Gh6h8]} {[%tqu "En","","","","g3h3","",10] Stockfish 010422:} 28. Rh3 $1 {[%cal Rh6h8]} Ba6 29. Qh8# {[%eval 32764,20] [%wdl 1000,0,0]}) ({Stockfish 010422:} 27... Qf7 { [%tqu "En","","","","g3g6","",10]} 28. Rxg6+ Qxg6 29. Qxg6+ $18 Rg7 30. Qxe6+ Kh7 31. d5 Ba6 32. Rf4 Rxg2+ 33. Kxg2 Bf1+ 34. Kxf1 Rc1+ 35. Bxc1 e3 36. Rf7+ Kh8 37. Qe8# {[%eval 32748,91] [%wdl 1000,0,0]}) {[%tqu "En","","","","g3g6", "",10]} 28. Rxg6+ Qxg6 (28... Rg7 29. Rxg7# (29. Qxg7#)) 29. Qxg6+ $18 Rg7 30. Qxe6+ Kh7 31. d5 Ba6 32. Rf4 Rxg2+ 33. Kxg2 Bf1+ 34. Kxf1 Rc1+ 35. Bxc1 e3 36. Rf7+ Kh8 37. Qe8# {[%eval 32748,91] [%wdl 1000,0,0]}) (26... Kg7 {[%tqu "En", "","","","d4d5","",10]} 27. d5+ $1 {闪击} e5 {[%tqu "En","","","","d5d6","", 10]} 28. d6 $18) 27. d5 e5 {[%tqu "En","","","","d2g5","",10]} 28. Qg5 { [%cal Rb2e5,Rg5e5,Gg7e5]} Re8 29. Rf6 $18 {[%csl Rf6,Gg7][%cal Ge8e5,Rg5e5, Rb2e5,Rf6g6,Rg6g8,Rg5g6]}) {[%tqu "En","","","","g6h7","",10]} 26. gxh7+ { [%cal Gg8h8,Rg8h7,Gg8g7]} Kh8 (26... Kxh7 27. Rh3+ Kg8 28. Rg3+ Kh7 {[%tqu "En","","","","d2f4","",10]} 29. Qf4 {[%cal Gf4g4,Gg4h5] 弃象!后到g4-h5做杀,变化很隐晦,不容易发现} Rxb2 {[%cal Gf4g4,Rg4h5,Rg3h3]} 30. Qg4 $18 {[%cal Rg4h5,Rg3h3]}) (26... Kg7 { 常规的想法是} 27. h8=Q+ ({很有趣的升变方式} 27. h8=B+ { 也能获胜} Rxh8 28. d5+ Kh7 29. Rh3+ Kg6 30. Rg3+ Kh5 31. Qf4 {[%cal Gf4g4, Gg4g6]} Rxg2+ 32. Kxg2 Rg8 33. Rxg8 {[%cal Gf4g4,Gg4g6]} Qf6 34. Bxf6 Bxd5 35. Qg5# {[%eval 32750,42] [%wdl 1000,0,0]}) 27... Rxh8 28. d5+ Kh7 29. Rh3+ Kg6 30. Rg3+ Kh5 31. Qf4 Rxg2+ 32. Kxg2 Rg8 33. Rxg8 Qf6 34. Bxf6 Bxd5 35. Qg5# { [%eval 32750,42] [%wdl 1000,0,0]}) 27. d5+ {依然是闪击!} e5 { 白方的后何处去?} {[%tqu "En","","","","d2b4","",10]} 28. Qb4 $1 { [%cal Rb2e5] 弃后引离黑方后!准备消灭e5兵} R8c5 (28... Qxb4 { 接受弃后,黑方e5兵就失去保护了!后被引离!} {[%tqu "En","", "","","b2e5","",10]} 29. Bxe5+ Kxh7 {[%tqu "En","","","","e3h3","",10]} 30. Rh3+ Kg6 {[%tqu "En","","","","f1f6","",10]} 31. Rf6+ Kg5 32. Rg3+ Kh5 33. Rf5+ Kh6 {[%tqu "En","","","","e5f4","",10]} 34. Bf4+ Kh7 35. Rh5#) (28... Qe8 { [%tqu "En","","","","f1f8","",10]} 29. Rf8+ $1 {还是引离!} Qxf8 30. Bxe5+ Kxh7 31. Qxe4+ Kh6 (31... Kg8 32. Qg6+ Qg7 33. Qxg7#) 32. Rh3+ $18 {[%csl Rg6, Rg7,Rh5,Rh7][%cal Gh6g5]} Kg5 33. Rg3+ {[%csl Rf4,Rf5,Rf6,Rg4,Rg6,Gh5,Gh6]} Kh5 (33... Kh6 34. Qh4#) 34. Qg6+ Kh4 35. Rg4# (35. Qg4#)) 29. Rf8+ $1 {[%cal Ge7f8,Gh8h7] 继续引离} (29. Qxe4 {自然而然的着法,也能杀棋} Rxb2 {[%tqu "En","","","","f1f8","",10]} 30. Rf8+ $1 {[%cal Ge7f8,Re4e5] 还是引离战术} Qxf8 31. Qxe5+ {这里有两个变化:吃兵和不吃兵} Qg7 (31... Kxh7 {接着,白方有多种方法围剿黑王} {[%tqu "En","","", "","e3h3","",10]} 32. Rh3+ {[%cal Gh7g8,Gh7g6]} Kg8 (32... Kg6 33. Rg3+ { [%csl Rf5,Rf6,Gf7,Rg5,Rg7,Rh5,Gh6,Gh7]} {Stockfish 010422: 1)} Kh6 ({Stockfish 010422: 2)} 33... Kh7 34. Qe4+ Qf5 35. Qxf5+ Kh8 36. Qh5# {[%eval 32762,245] [%wdl 1000,0,0]}) ({Stockfish 010422: 3)} 33... Kf7 34. Qe6# {[%eval 32766,245] [%wdl 1000,0,0]}) 34. Qg5+ Kh7 35. Rh3+ Qh6 36. Rxh6# {[%eval 32762,245] [%wdl 1000,0,0]}) {Stockfish 010422:} 33. Rg3+ ({Stockfish 010422:} 33. Rh8+ Kf7 34. Qf5+ Kg7 35. Rh7+ Kg8 36. Qg6+ Qg7 37. Qxg7# {[%eval 32758,29] [%wdl 1000,0,0]} ) 33... Kh7 34. Qe4+ Qf5 35. Qh4+ Qh5 36. Qxh5# {[%eval 32760,29] [%wdl 1000,0, 0]}) 32. Qe8+ Kxh7 33. Rh3+ $18 {[%csl Rg6,Rg8,Rh6,Rh8][%cal Gg7h6] Zukertort} Qh6 34. Qf7+ Kh8 35. Rxh6#) 29... Kxh7 (29... Qxf8 30. Bxe5+ Kxh7 (30... Qg7 { Stockfish 010422:} 31. Bxg7+ Kxg7 32. Qd4+ Kf7 33. h8=N+ Ke8 34. Qxe4+ Kd7 35. Qe8+ Kc7 36. Re7+ Kd6 37. Qd8# {[%eval 32754,46] [%wdl 1000,0,0]}) 31. Qxe4+ { [%cal Gh7g8,Gh7h6]} {Stockfish 010422: 1)} Kh6 ({Stockfish 010422: 2)} 31... Kg8 32. Qg6+ Qg7 33. Qxg7# {[%eval 32764,245] [%wdl 1000,0,0]}) ({Stockfish 010422: 3)} 31... Qf5 32. Qxf5+ Kh6 33. Rh3# {[%eval 32764,245] [%wdl 1000,0,0] }) 32. Rh3+ Kg5 33. Rg3+ Kh5 34. Qg6+ Kh4 35. Qg5# {[%eval 32760,245] [%wdl 1000,0,0]}) 30. Qxe4+ Kg7 31. Bxe5+ Kxf8 32. Bg7+ Kg8 33. Qxe7 $18 1-0